Instagram Photos and Videos for Tag #پس

 • 45 9
  سارا ( @سارا ) has his #پس ......................... #"جهنم"بیراهه ای بیش نیست... #عمری راباعذاب سرکردن نیست... #جهنم یعنی همنشینی من با"افکارهای بی خدا"... #نه"آتش"است؛نه کوهی از"یخ"... #اوخود"من"است؛که میسازدش... #وخود"من"است؛که نابودش میکند... #وچه خوش خیالم که فکرمیکنم دستم نمیسوزددراین همه"بی عدالتی"... #من"سوخته ام"؛ازهمان آغازین"نفس ها"... #اولین دروغ هاوامتدادهایش... #اولین تهمت هاوناسزاگویی هایش... #اولین ناشکری هاوانتظارات نابه جای به دنبالش... #ودرآخرمیگوییم:پیامبرزاده که نیستیم آدمیم وجایزالخطا... #درست میگوییم خدابخشنده است؛امامن میترسم که"توبه هایم"بشودهمبازی شیطان #من ازهرگناهی"حذر"کنم؛ازبودن درشعله های عشق"یارم"برحذرم خدایا... #پس همراه من باش،اماقول نمیدهم که درعشق یار"همرزم شیطان"نباشم... #"Hell" is no more ...#Life is not happy with the ... #Hell is my companion with "Godless thoughts" ... #No "fire"; no mountain of "ice" ...#She is "me"; who makes her ...#And it's "me"; it destroys ... #And I'm so fond of thinking that I will not miss my heart in all this "injustice" ... #I "burned"; from the beginning of the "breaths" ... #Your first lie and its ...#The first slander ... #The first time you look at the show ... #And we're awake: the prophet who we are not human and evil ...#Just say good-natured; I am afraid that my repentances will be broken by Satan #I "alert you" of all felicity; I miss God in the love flames. #So be with me, but I do not want to be in my love, "I'm not a" Satan... (شرمنده که نبودم لایک کنم؛شهرعزیزم عزادارزلزله ی بی رحم شده؛به استان عزیزم وتمام ملت عزیزکه ازهیچ کوتاهی نکردن تشکرمیکنم؛واقعادستون دردنکنه؛امشب همه لایکن)
 • 9 0
  Sasan Habibi ( @Sasan Habibi ) has his #پس اگر#برای#چیزی#نمیجنگی#پس#برای#چیزی#که#از#دست#میدی#گریه#نکن
 • 289 2
  SHAYRAD MGH ( @SHAYRAD MGH ) has his #پس امروز روز دیگریست. آنقدر مشغول دوست داشتن زندگی باش، که فرصتی برای نفرت نداشته باشی. #دوست داشتن#زندگى#فرصت❤️❤️❤️❤️❤️👑👑👑👑💎💎💎💎🌙🌙🌙🌙👦😘👑👈😍#shayrad#fashion#love#baby boy#littel model#cute#lovely baby#instagram#model#2017#boy#cz-kids#kamranbakhtiyari#شايراد#شايراد م ق#پس#superior modeling#modeling#iranian cute boy
 • 15 1
  قەڵای جوانــــڕۆ ( @قەڵای جوانــــڕۆ ) has his #پس #پس لرزه هم اکنون جوانرود #جوانڕۆ #جوانرود #زلزله_کرمانشاه_کردستان_سرپل_ذهاب_جوانرود_قصرشیرین_ایلام_تسلیت
 • 25 0
  kurdistan👑 ( @kurdistan👑 ) has his #پس . #کجاست #پس #کمکهای #دولتی؟ #تسلیت #کوردستان #کرماشان #ئیلام #بومه_له_رزه #زلزله #سرپل_ذهاب #قصرشیرین #earthquake #solace #kurdistan #kermansha #kurd #ilam
 • 26 0
  kurdistan👑 ( @kurdistan👑 ) has his #پس . #کجاست #پس #کمکهای #دولتی؟ #تسلیت #کوردستان #کرماشان #ئیلام #بومه_له_رزه #زلزله #سرپل_ذهاب #قصرشیرین #earthquake #solace #kurdistan #kermansha #kurd #ilam
 • 43 4
  اناڪَݪبِ‌ابواݪقربة‌عباسِ‌♚ ( @اناڪَݪبِ‌ابواݪقربة‌عباسِ‌♚ ) has his #پس ... یاغریـبْ ــ■●■●■ــ #یاخَفي‌القبر‌ #یاوالدة‌السِبطین؛ #یامظلومة‌المضروبة، #یافاطمة‌الزهرا... #براي‌ِشماگریه‌کنیم‌یابرايِ‌فرزندِشما... #خانوم‌جان‌ماكِ‌نبودیم‌ #ماكِ‌ندیدیم؛ #ولي‌میگن‌هرچه‌شد‌بینِ‌درُ‌دیواااااارشد... . دنـیـا نـیـامـدے بـہ گـمـانم ڪہ عـاقـبـت سـرتـابـہ پـا بـہ هـمـرهِ او شـعـلہ ور شـَوے شـایـد کـه در اِزاے خـودٺ بـیـن ضـربـہ هـا ضـربـے بـہ جـان پـذیـرے و او را سـپـر شـوے تـا «کـشـتـہ ے فـتـاده» بـہ دامـان فـاطـمـہ تـا «صـیـد دسـت و پـا زده» يِ پـشـت در شـَوے اے ڪـاش مـے شـڪسـت هـمـانـجـا وَرايِ در پـایـے ڪہ خـواسـت بـا لـگـدش مـخـتـصـر شـوے یـك بـار مـیـخ خـونـے و یـك بـار هـم زمـیـن دادنـد مـژده ات ڪه از ایـن ڪشـتـه تـر شـوے . . #یاالله... #یاصاحب الزمان بہ ناله هاي مادرت زهرا پشتِ در؛ #به خون رويِ مسمار،العجݪ... #لعنت بِ من اگه از خونِ محسنت ساده بگذرم... . #خانوم_فاطمه_زهرا_س_فرمود: "هیزم بسیار به در خانه ما آوردند تا خانه و اهلش را بسوزانند من پشت در ایستاده بودم و آن قوم مهاجم را به خدا و رسولش سوگند میدادم که دست از ما بردارند و ما را یاری نمایند... عُمر تازیانه را از دست قنفذ غلامِ آزاد شده ابوبکر گرفت و با آن بر بازویم زد و اثر آن چون رگه های بازوبند در بازویم باقی ماند آنگاه لگد به در زد و در را به طرف من فشارداد در این هنگام به صورت بر زمین افتادم در حالیکه فرزندی در رحم داشتم... آتش زبانه میکشید و صورتم را میسوزاند او با دستش مرا میزد گوشواره ام قطع و پراکنده شد... درد مخاض مرا فرا گرفت،محسنم بیگناه سقط و کشته شد... ‌‌#ارشادالقلوب📚 . #یافضه اِلیکي فَخذیني... #منو بلندکن بِ خدا قسم بچه‌م رو کشتن... #اومد بي‌بي‌ رو بلند کرد طرف حجره؛ #نمي دونم بي بي بِ حجره رسید یانه ك بچه سقط شد... #الامااان... #در هر مرام و مسلك و درهر عقیده اي؛ #بانوي باردار مراعات میشود... #اما این میخي ك من به پهلو میبینم..... #بگذریم... . . . #این محسنیه ها همه زِ حلالزادگیست #پس نطفه ي خراب بِ درکش نميرسَد... #کماکان_برمنکر_محسن_بن_الزهرا_درهر_لباسي_لعنت... #حرومزاده حرومزادََس حالا هرکاریشَم ك بکني!... #بِ نظرم اگه منکري برو پِي تاریخچه ي والده مکرمه ت😉 #سر سفره علي بشینيُ منکر فرزند علي بشي؟! #بر غدغد و قالتاق لعنت...😉 #بر لعنتي لعنتــــــ... #بر دستِ سنگین عمر لعنتـــــ... #بر دومي و دومي زاده و دومي بِخواه لعنتـــــ.. #بر دستاي پشت پرده لعنتــــــ... . حیف ك نشد بِشي عمويِ رقیــہ ...
 • 43 3
  kurdistan👑 ( @kurdistan👑 ) has his #پس . #کجاست #پس #کمکهای #دولتی؟ #تسلیت #کوردستان #کرماشان #ئیلام #بومه_له_رزه #زلزله #سرپل_ذهاب #قصرشیرین #earthquake #solace #kurdistan #kermansha #kurd #ilam
 • 35 0
  kurdistan👑 ( @kurdistan👑 ) has his #پس . چند توصیه مهم برای کسانی که کمک میکنند. #هلال_احمر #کجاست #پس #کمکهای #دولتی؟ #تسلیت #کوردستان #کرماشان #ئیلام #بومه_له_رزه #زلزله #سرپل_ذهاب #قصرشیرین #earthquake #solace #kurdistan #kermansha #kurd #ilam
 • 31 0
  kurdistan👑 ( @kurdistan👑 ) has his #پس . #مجید_خراطها #آوار #کجاست #پس #کمکهای #دولتی؟ #تسلیت #کوردستان #کرماشان #ئیلام #بومه_له_رزه #زلزله #سرپل_ذهاب #قصرشیرین #earthquake #solace #kurdistan #kermansha #kurd #ilam
 • 473 76
  👑shiwar(mohammad_balouch)👑 ( @👑shiwar(mohammad_balouch)👑 ) has his #پس #من_هنوزم_دوستت_دارم_ #پس؛حتی اگرتمام مردم دنیابرعلیه من،به پاخیزندپیروزخواهم شد
 • 35 0
  kurdistan👑 ( @kurdistan👑 ) has his #پس . انسانیت کوچک و بزرگ و جنسیت نمیشناسد. #کجاست #پس #کمکهای #دولتی؟ #تسلیت #کوردستان #کرماشان #ئیلام #بومه_له_رزه #زلزله #سرپل_ذهاب #قصرشیرین #earthquake #solace #kurdistan #kermansha #kurd #ilam
 • 37 1
  kurdistan👑 ( @kurdistan👑 ) has his #پس . #کجاست #پس #کمکهای #دولتی؟ #تسلیت #کوردستان #کرماشان #ئیلام #بومه_له_رزه #زلزله #سرپل_ذهاب #قصرشیرین #earthquake #solace #kurdistan #kermansha #kurd #ilam
 • 140 51
  مَجـنـونـُـكِ یـا رُقیــّــ315 ( @مَجـنـونـُـكِ یـا رُقیــّــ315 ) has his #پس ... یاغریـبْ ـــ■●■●■ـــ #یاخَفي‌القبر‌ #یاوالدة‌السِبطین؛ #یامظلومة‌المضروبة، #یافاطمة‌الزهرا... #براي‌ِشماگریه‌کنیم‌یابرايِ‌فرزندِشما... #خانوم‌جان‌ماكِ‌نبودیم‌ #ماكِ‌ندیدیم؛ #ولي‌میگن‌هرچه‌شد‌بینِ‌درُ‌دیواااااارشد... . دنـیـا نـیـامـدي بـه گـمـانم کـه عـاقـبـت سـرتـابـه پـا بـه هـمـرهِ او شـعـله ور شـَوي شـایـد کـه در اِزاي خـودت بـیـن ضـربـه هـا ضـربـي بـه جـان پـذیـري و او را سـپـر شـوي تـا «کـشـتـه ي فـتـاده» بـه دامـان فـاطـمـه تـا «صـیـد دسـت و پـا زده» يِ پـشـت در شـَوي اي کـاش مـي شـکـسـت هـمـانـجـا وَرايِ در پـایـي کـه خـواسـت بـا لـگـدش مـخـتـصـر شـوي یـك بـار مـیـخ خـونـي و یـك بـار هـم زمـیـن دادنـد مـژده ات کـه از ایـن کـشـتـه تـر شـوي . . #یاالله... #یاصاحب الزمان به ناله هاي مادرت زهرا پشتِ در؛ #به خون رويِ مسمار،العجل... #لعنت بِ من اگه از خونِ محسنت ساده بگذرم... . #خانوم_فاطمه_زهرا_فرمود: "هیزم بسیار به در خانه ما آوردند تا خانه و اهلش را بسوزانند من پشت در ایستاده بودم و آن قوم مهاجم را به خدا و رسولش سوگند میدادم که دست از ما بردارند و ما را یاری نمایند... عُمر تازیانه را از دست قنفذ غلامِ آزاد شده ابوبکر گرفت و با آن بر بازویم زد و اثر آن چون رگه های بازوبند در بازویم باقی ماند آنگاه لگد به در زد و در را به طرف من فشارداد در این هنگام به صورت بر زمین افتادم در حالیکه فرزندی در رحم داشتم... آتش زبانه میکشید و صورتم را میسوزاند او با دستش مرا میزد گوشواره ام قطع و پراکنده شد... درد مخاض مرا فرا گرفت،محسنم بیگناه سقط و کشته شد... ‌‌#ارشادالقلوب📚 . . #یافضه اِلیکي فَخذیني... #منو بلندکن بِ خدا قسم بچه‌م رو کشتن... #اومد بي‌بي‌ رو بلند کرد طرف حجره؛ #نمي دونم بي بي بِ حجره رسید یانه ك بچه سقط شد... #الامااان... #در هر مرام و مسلك و درهر عقیده اي؛ #بانوي باردار مراعات میشود... #اما این میخي ك من به پهلو میبینم..... #بگذریم... . . . #این محسنیه ها همه زِ حلالزادگیست #پس نطفه ي خراب بِ درکش نمي رسَد... #کماکان_برمنکر_محسن_بن_الزهرا_درهر_لباسي_لعنت... #حرومزاده حرومزادََس حالا هرکاریشَم ك بکني!... #بِ نظرم اگه منکري برو پِي تاریخچه ي والده مکرمه ت😉 #سر سفره علي بشینيُ منکر فرزند علي بشي؟! #بر غدغد و قالتاق لعنت...😉 #بر لعنتي لعنت... #بر دستِ سنگین عمر لعنت... #بر دومي و دومي زاده و دومي بِخواه لعنت... #بر دستاي پشت پرده لعنت... . حیف ك نشد بِشي عمويِ رقیه... بِ مادرت قسم ،سگتم😍
 • 15 0
  kerman.Iran ( @kerman.Iran ) has his #پس دستبند سنگ #دستبند#سنگ#گردنبند #بدلیجات #بدلیجات_دست_ساز #ارزان#خانمونه #هنرمندان #کرمانیها #کرمانی#کرمان#ایرانی #دخترونه #پس#مردانه #زیورالات #گوشواره #عمده#عمده_فروش #شیرازی
 • 614 59
  ali.nedai ( @ali.nedai ) has his #پس #پس #بمون #واسم #
 • 771 217
  mori ( @mori ) has his #پس بعد از يک هفته رهبر انقلاب شبانه بطور مخفيانه با سپاهى ها و آخوندهايشان و گارد ضد شورش به کرمانشاه آمدند. #پس مردم کرمانشاه کجايند ؟؟؟؟؟
 • 22 4
  mohammad fallah ( @mohammad fallah ) has his #پس #چند تا برگ ریزون دیگه زنده ایم؟ #دنیا واقعا هم دوروزه:) #پس خوب باشیم؛)
 • 9 0
  Mahssa Akbari ( @Mahssa Akbari ) has his #پس #بزرگترین #هدیه‌ای #که #میتوان #به #کسی #داد #زمان #است ! #هنگامیکه #برای #یک #نفر #وقت #میگذاری #قسمتی #از #زندگیت #را #به #او #میدهی #که #دیگر #ز #پس #نمیگیری
 • 10 0
  بیمه ایران کد ۲۰۰۳۶ ( @بیمه ایران کد ۲۰۰۳۶ ) has his #پس با پرداخت روزی ۲۰۰۰ تومان آینده خود را تضمین نمایید. بیمه زندگی مان مشاوره،کارشناسی و صدور انواع بیمه نامه نمایندگی رسمی بیمه ایران کد ۲۰۰۳۶ نظری 🌺لطفابه کانال ماهم سری بزنید🌺 #بیمه#مان #اتش سوزی#زلزله#سرمایه گذاری#بازنشستگی#زندگی#عمر#پس انداز# آینده
 • 12 0
  آسود بیمه/ASOODBIME ( @آسود بیمه/ASOODBIME ) has his #پس . با پس انداز و آموزش آن به فرزندان خود علاوه بر ایجاد صندوقی برای آنها، آینده مالیشان را از امروز تضمین می کنید. . . #آسود_بیمه#آسود #بیمه_عمر #سرمایه_گذاری #ا#آینده_نگری #نوین #اطمینان_خاطر #اطمینان #پس انداز#بیمه #کودکان_بی_سرپرست #مسئولیت_والدین#مسئولیت_پذیری #asood_bime #bime
 • 20 7
  نمایندگی اگزوز گارانتی مشهد ( @نمایندگی اگزوز گارانتی مشهد ) has his #پس سر اگزوزی هفت رنگ #زیبا سازی خودرو #تولید #پخش و #نصب #اگزوز #اگزوزسازی #نمایندگی_رسمی_شرکت اگزوز #گارانتی #مشهد با #خدمات #پس از #فروش #شش #ماه #ضمانت پخش در #تهران #مشهد #زاهدان #اهواز #اصفهان #شیراز #تبریز و... #درگز #کلات #نیشابور #خودرو #ایرانی#خارجی#sd#هاشبک
 • 1 0
  goolshan.ir ( @goolshan.ir ) has his #پس سرپل ذهاب ۷ روز پس از زلزله ۷/۳ریشتری http://newskh.ir/?p=51648 [ad_1] تصاویر دوربین خبرنگار مرصاد از وضعیت سرپل ذهاب ۷ روز پس از زلزله ۷/۳ ریشتری را مشاهده می کنید. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا  تصاویر دوربین خبرنگار مرصادنیوز از وضعیت سرپل ذهاب ۷ روز پس از زلزله ۷/۳ ریشتری را مشاهده می کنید. انتهای پیام/ [ad_2] خبرگزاری خراسان رضوی و جنوبی منبع #یارخراسانی #7 #۷۳ریشتری #از #پس #ذهاب #روز #زلزله #سرپل
 • 91 3
  خادم الزهرا ( @خادم الزهرا ) has his #پس 🌟حالا که جانمان از عشق وعطر حسینی لبریز است با پرچم حسینی به بهار میرسیم سبز میشویم ودر بهار محمدی فصل ناب انتظارمان آغاز میشود با بهار مهدوی ❤ #امیدوارم با غروب خورشید ماه صفر، هر آنچه قلب نازنینتان را میآزارد،غروب کند و شادی ربیع بر شما طلوع کند و هرگز پایانی بر آن نباشد #پس بشارت باد امت محمدی را پایان صفر و مبارک باد بر شما حلول ماه ربیع الاول ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
 • 9 0
  Alireza sh ( @Alireza sh ) has his #پس #همان طور که میدهی،#پس میگیری اگر تو همچون #موقعیت نباشه،پس به همان #درد و #عذابش خواهد بود از رفتارمون #غافل نباشیم...
 • 63 4
  progame ( @progame ) has his #پس مژده به دوستان گرامی تخفیفات ویژه ی سونی به مدت محدود اینبار شاهد تخفیف در محبوب ترین بازی های سونی هستیم که تنها تا چند روز دیگر فرصت باقیست برای اطلاعات بیشتر به فروشگاه رسمی سونی به ادرس www.store.playstation.com رفته و در دسته ی تخفیفات ب دنبال جمعه ی سیاه بگردید #fifa18 #fifa #pes #ps4 #game #pro_evulioution_soccer #pes18 #save #off #store #shop #account #blackfriday #black_friday #need_for_speed #خرید #بازی #پلی_استیشن #اکانت #تخفیف #جمعه_سیاه #پس #فیفا18 #نید_فور_اسپید #نید_فور_اسپید_پی_بک #ان_بی_ای #کال_آف
 • 36 1
  uones ( @uones ) has his #پس #پس قوی باش#برنده#شکست#دروازه#خستگی ناپذیر#استوار#گل#
 • 203 6
  seyed _ali_arabi315 ( @seyed _ali_arabi315 ) has his #پس حرف هایی هست ،بدجوردل می شکنند! بدجور دل می سوزانند! بدجور خراب می کنند! حرفهایی از نزدیک ترین کسانت ازعزیزترین کسانت! گاهی دلت میخواهدنزدیک ترین آنقدر عزیزنبود! یااگر بودکمی بیشترحواحسش به تاثیرحرفهایش بود...!!! #پس _چه_بهتر_سر_ما_نیز_به _پایی_برسد #خسته ام _کاش _کسی_حال_مرا_میفهمید #دلم _گرفته _ای _دوست _هوای گریه _با_من #دلم _غوغاست _اما_رازداری_بهتر_است #یه _کم _بهم_رحم_کنیم #دنیا_جای _ماندن_نیست _باید_رفت #خدایا_شکرت_که _هستی _و_برایمان_خدایی_میکنی #به_رسم _رفاقت _برای_همدیگر_دعا_کنیم
 • 76 3
  kurdistan👑 ( @kurdistan👑 ) has his #پس خدای من 🔻این #کودک بخاطر گرفتن یه پتو طوری #خوشحالی می کنه انگار دنیا رو بهش دادن کودک: وقتی هیچی ندارم در این هوای سرد یه پتو یعنی #یه_دنیا #کجاست #پس #کمکهای #دولتی؟ #تسلیت #کوردستان #کرمانشان #ئیلام #بومه_له_رزه #زلزله #سرپل_ذهاب #قصرشیرین #earthquake #solace #kurdistan #kermansha #kurd #ilam
 • 260 5
  saman ( @saman ) has his #پس زندگی #خودمه❣ #پس نگو#چی #خوبه😊 #چی #بده
 • 291 66
  NAQMEH ( @NAQMEH ) has his #پس ... . #ـــــــــــــــــ💔 #ـــــــــــ💔 #ــــ💔 . #جـاده_مـه_گـرفتـه_ی_رامســـر🍁🍃🍂 . #پس ڪِى ما خودمان را زنـدگى ڪنيم..؟ #مـن بـخاطر تـو ،، تـو بـخاطر مـن #اون بـخاطر مـا ،،، مـا بـخاطر شمـا #شمـا بـخاطر اونهـا ،،، اونهـا بـخاطر چى..؟ #ڪى تمـام مى شـود ايـن بازى تلــخ ؟ #پس ڪِى مـن خودم را زنـدگى ڪنم؟ #پس ڪِی تـو خودت را زنـدگى ڪنى؟ #پس ڪِى مـا خودمـان را زنـدگى ڪنيم؟ #بدبـختی مـا در رابطـه هـا هميـن اسـت #ڪه میترسیـم! #از حرف زدن! از خودمـان بـودن! #مطلـوب او می شویـم و خودمـان را #فرامـوش میڪنیم #ڪم ڪم هیـچی از خودمـان باقی نمی مانـد! #یڪ رابطـه فرسـایشی #ڪه هـراسش ترس از دست دادنـش #تهدیـدهایش از آرامـشش بیشتـر میشـود! #ما هـم چنگ میزنیـم به هـر طنـابی از این بـودن! #ڪه تنهـا نمانیـم ڪه یڪی باشـد #شـده چند روز در میـان #شـب بـخیری، صبـح بخیـری بگویید! #به عـزت نفسـمان فڪر نمیڪنیم #به حرمـت خودمـان بودن، فڪر نمیڪنیم #اساسـاً به خودمـان فڪر نمى ڪنيم #و اسـم ايـن تـهى شـدن و هيـچ بودن را #عشـق مى گذاريـم #غافـل از اينڪه عشـق آمـدن براى بـودن اسـت #نـه بـراى هيـــــــچ شـدن . ... ... ... #آرامــش_سهـم_قلـب_مهـربـونتـون🌹 #شبتــــــــــــــون_آرومــــــــــــــــــ🌃 . ... ... ...
 • 232 7
  🌹 حکیمه بانو 🌹 دایرکت 🛇 ( @🌹 حکیمه بانو 🌹 دایرکت 🛇 ) has his #پس #خداحافظ که میگویی در و دیوار میلرزد میانِ سینه ام چیزی هزاران بار میلرزد . #جهان انگار بر رویِ سرِ من میشود آوار دلم زخمی و جا مانده تهِ آوار میلرزد . #نگاهت میکنم یعنی نرو، پیشم بمان زود است چنان گنجشکِ تنهایی که در رگبار میلرزد . #تو اما التماسِ چشمهایم را نمی بینی نمی بینی وجودم را که از اصرار میلرزد . #از اینجا مثلِ باران میروی، پشتِ سرت اما حواست نیست خوشه خوشه گندمزار میلرزد . #پس از سوتِ قطارت سوت و کور است این شبِ مبهوت سکوتِ خسته ای جا مانده در تکرار میلرزد . #"زمستان است و سرما سخت سوزان است" بعد از تو "امید"ِ خسته ام از سوزِ لاکردار میلرزد . #نماندن هایِ تو شاعرترینم کرد و تا دنیاست برویِ شانه هایِ دفترم خودکار میلرزد... . #شهرام_میدری
 • 86 1
  kurdistan👑 ( @kurdistan👑 ) has his #پس . #کجاست #پس #کمکهای #دولتی؟ #تسلیت #کوردستان #کرمانشان #ئیلام #بومه_له_رزه #زلزله #سرپل_ذهاب #قصرشیرین #earthquake #solace #kurdistan #kermansha #kurd #ilam
 • 164 0
  Behrang ( @Behrang ) has his #پس #پاييز#غروب_يك_روز_تعطيل#اسايشگاه اي رواني به وسعت دنيا#پس كدوم #رنگ ها بايد حال ما رو خوب كنن !#اعترافات_ذهن_خطرناك_من
 • 80 4
  pedram moghimi ( @pedram moghimi ) has his #پس شاید شبیه صدای مسلسل باشه، انگار یکی داره از زیر زمین به ما شلیک میکنه، و وقتی صداش تورو از جا میپرونه با سرعت غیر قابل باوری به فاصله ای دور، نزدیک کوه ها میرسه و تازه میفهمی چقد مهلکه، اما وقتی یادت میاد که تو چادری تازه تو دلت خالی میشه که شاید کسی تو این شعاع گسترده زیر سقف باشه، صداش، شاید فقط انتزاع صداش بتونه به آدم بفهمونه که چقد هولناکه، #پس لرزه های سرپل ذهاب
 • 56 0
  kurdistan👑 ( @kurdistan👑 ) has his #پس پارت دوم #کجاست #پس #کمکهای #دولتی؟ #تسلیت #کوردستان #کرمانشان #ئیلام #بومه_له_رزه #زلزله #سرپل_ذهاب #قصرشیرین #earthquake #solace #kurdistan #kermansha #kurd #ilam
 • 66 0
  kurdistan👑 ( @kurdistan👑 ) has his #پس . #کجاست #پس #کمکهای #دولتی؟ #تسلیت #کوردستان #کرمانشان #ئیلام #بومه_له_رزه #زلزله #سرپل_ذهاب #قصرشیرین #earthquake #solace #kurdistan #kermansha #kurd #ilam
 • 61 0
  kurdistan👑 ( @kurdistan👑 ) has his #پس . خودش با پلاستیک چادر درست کرده چون روحانی دستش بند بود تولد گرفته. باید خون گریه کرد #کجاست #پس #کمکهای #دولتی؟ #تسلیت #کوردستان #کرمانشان #ئیلام #بومه_له_رزه #زلزله #سرپل_ذهاب #قصرشیرین #earthquake #solace #kurdistan #kermansha #kurd #ilam
 • 67 0
  kurdistan👑 ( @kurdistan👑 ) has his #پس پارت اول روحانی جواب بده با شماست. #کجاست #پس #کمکهای #دولتی؟ #تسلیت #کوردستان #کرمانشان #ئیلام #بومه_له_رزه #زلزله #سرپل_ذهاب #قصرشیرین #earthquake #solace #kurdistan #kermansha #kurd #ilam
 • 72 4
  kurdistan👑 ( @kurdistan👑 ) has his #پس . #کجاست #پس #کمکهای #دولتی؟ #تسلیت #کوردستان #کرمانشان #ئیلام #بومه_له_رزه #زلزله #سرپل_ذهاب #قصرشیرین #earthquake #solace #kurdistan #kermansha #kurd #ilam
 • 110 14
  Nadia Shaker ( @Nadia Shaker ) has his #پس کتاب قبلیش یعنی من پیش از تورو تابستون خوندم... کتاب جالبی بود و ماجراش هیجان انگیز. پایانش دور از انتظارم بود و خیلی ناراحتم کرد اما فک میکنم کمی غیرمنتظره بودن هم خوبه. همیشه نمیشه انتظار Happily ever after رو داشت... این کتاب ، پس از تو، نشون داد برخلاف تصوری که داشتم و فک میکردم لوئیزا عوض شده و اینا چندانم ابنطور نیست... اون میخاد کنار بیاد اما انگار نمیتونه... در طول کتاب لوئیزا تغییر میکنه، بیشتر از تغییراتی که تو کتاب اول داشت... واکنش های شخصیت ها شمارو خسته نمیکنه، اونا مناسب ترین واکنش رو دارن و شمارو راضی نگه میدارن از خودشون در طول کتاب... حالا ممکنه بگید اینجوری که خیلی لوس میشه که اونا همیشه بهترین واکنشو دارن. در جواب باید بگم اونا بهترین واکنشو ندارن، نه. بلکه مناسب ترینه. و اصلنم لوس نمیشه چون در عین اینکه واکنش هاشون مناسبه همیشه هم درست نیست...! اگه گیج شدید ببخشید دیگه!😁 برشی از کتاب: 《وقتی از خاطرات تلخ و غم‌هایمان با دیگران حرف میزنیم، و از موفقیت های ناچیزی که داشتیم می‌گوییم، یاد می‌گیریم که هیچ اشکالی ندارد غمگین باشیم، احساس غربت کنیم یا عصبانی باشیم. هیچ اشکالی ندارد احساساتی داشته باشیم که دیگران چیزی از آن درک نکنند، هرکسی سفر خودش را میرود، ما هیچ قضاوتی نمی‌کنیم. درباره‌ی هیچ چیز.》 #ما‌هیچ‌قضاوتی‌نمی‌کنیم #هرکسی‌سفر‌خودش‌را‌می‌رود #کتاب_بخوانیم #من‌پیش‌ازتو #پس‌از‌تو #جوجو‌مویز #مریم‌مفتاحی #نشرآموت @aamout پ.ن.امروز دوباره اپیزود سوم فصل چهار شرلوک رو دیدم. هیچ وقت تکراری نمیشه....😍 پ.ن.۲.جا داره یادی کنیم از..... #not_always_happily_ever_after #Happily_Ever_After #HEA #benedictcumberbatch #sherlockbbc
 • 45 4
  سارا خانم ❤ اقا شاهین ( @سارا خانم ❤ اقا شاهین ) has his #پس #همین#الان#چشماتو#ببند#از#ته#دلت#یه#آرزو#کن#باهمه #وجود#باور#داشته#باش#که#بهش#میرسی#حتی#فکر_کردن #به#رؤیاهات#هم#شیرینه#پس#آرزو_کن. فالو کنید پیج دومم رو.عکس بچه هایه زیبایی داره. ⬇⬇⬇⬇ ➡@fesgheli_naz↔@fesgheli_naz ⬅ ➡@fesgheli_naz↔@fesgheli_naz ⬅ ➡@fesgheli_naz↔@fesgheli_naz ⬅
 • 344 24
  نجفم آرزوست ( @نجفم آرزوست ) has his #پس #صلی_الله_علیک_یا_علی_بن_موسی_الرضا❤ ❤ #ازلطف التماس صداهای آهوان/ #بی_گریه هم گرفت دعاهایآهوان/ #آهوزیاد مهظر معشوق میرود/ #پس وصلمان کنید به پاهای آهوان/ ❤ #آجرک_الله_یاصاحب_الزمان❤ 😢 #یاامام_رضاجااااااانم❤ ❤ #دلتنگ #مشهدالرضا #نجف #کربلا #سوریه #دمشق #قم #سامرا #کاظمین ✋ #حق_موجود✋
 • 443 0
  صنایع دستی خاک و اندیشه ( @صنایع دستی خاک و اندیشه ) has his #پس پست موقت....این پست صرفا جهت معرفی این هنرمند عزیز هست برای علاقمندان 👌 صنایع دستی خاک واندیشه عرضه کننده سفالهای بی رنگ ورنگی .هفت سین.تخم مرغ.گلدانهای سفالی وسرامیکی وترانسفر.سفارشات پذیرفته میشود(آدرس.بابل.خیابان امام خمینی.اجابن.روبروی ایثار17جنب لبنیاتی صالح)برای سفارش واطلاع ازقیمتها ودیدن بهترکارهابا کانال وتلگرام خاک واندیشه در ارتباط باشید لینک دربالای صفحه👆👆👆 صنایع_دستی خاک واندیشه#استان مازندران#بابل💪بابلیها🍀بابلی وچون😊#هنر#رنگ#سفال#گلدان#گل#گلدانهای کاکتوسی نقاشی🌵🌵#لعاب#کوزه های بی رنگ#قلک#پس انداز#بانک#سرمایه گذاری#کادویی#هدیه تولد#مدارس_بابل#هنرجویان_رشته صنایع دستی#هنرآموزان_رشته گرافیک#سفالیهای اناربزودی برای #شب یلدا🍉🍉🍉